Monthly Archives: May 2013

8 punkter for en bedre og mer effektiv digital informasjonsforvaltning i offentlig sektor

I slutten av Mai 2013 ble DIFI sin digitaliseringskonferanse arrangert.

Du kan se video og alle presentasjoner her Digitaliseringskonferansen 2013.

Semicolon mener at disse 8 punktene er nødvendige forutsetninger som må på plass for at vi kan få en bedre
digital informasjonsforvaltning. Dette vil medføre at det blir enklere og billigere å lage nye tjenester, som f.eks. livssituasjonstjenester som ofte er et sett med sammenhengende tjenester fra flere etater.

  1. Informasjonen modelleres i et ontologiregister/semantikkregister (SERES) som er tilgjengelig for alle
  2. Det standardiseres et regime for hvordan det pekes til informasjonen (et såkalt URI-regime, hvor identifikatorene peker til informasjon som er stabil)
  3. Det standardiseres hvordan begreper skal defineres, og det har DIFI allerede gjort
  4. Det lages enkle verktøy slik at juristene og fagfolket i forvaltningen kan får kvalifisert systemhjelp til å definere sine begreper (Semicolon jobber sammen med BR, Skatt og DIFI med dette)
  5. Det må finnes støtteverktøy for lovgiverne slik at man ubevisst unngår at samme begrep defineres forskjellig
  6. Det bevilges penger slik at semantikkregisteret kan bli noe mer enn et støtteverktøy for Altinn. Semantikkregisteret gjøres til en felleskomponent
  7. Det utvikles en veileder for god informasjonsforvaltning som blir en obligatorisk forvaltningsstandard fra DIFI
  8. Men aller viktigst er at etatene og etatslederne blir målt på at de bedriver informasjonsforvaltning. Det må legges føringer i tildelingsbrevet, med spesifikke målsetninger for hver etat

Som borger og bruker av tjenestene er det ikke viktig hvor tjenesten kommer fra, men at jeg har tilgang til denne uansett om det er stat, kommune, sektor eller etat som tilbyr tjenesten. Når informasjon samles og brukes for å tilby livssituasjonsbaserte tjenester må det være enkelt å hente ut og koble sammen informasjon fra alle relevante informasjonseiere, slik at sluttbrukeren får en enhetlig opplevelse av tjenesten uavhengig av hvilken offentlig instans som tilbyr denne.
Disse 8 punktene vil være første skritt på veien mot å realisere slike tjenester.

Posted in Nyheter | Comments Off on 8 punkter for en bedre og mer effektiv digital informasjonsforvaltning i offentlig sektor