Arbeidsmåte

I Semicolon II brukes caser for å integrere teori og praksis innen de ulike fagområdene. Utgangspunktet for et case kan være en konkret situasjon, prosess, system eller tjeneste innen offentlig forvaltning som gir anledning til å fordype seg i relevante problemstillinger.

Case-studier gir prosjektet mulighet til å drive med både grunnleggende analyser i tillegg til konkrete eksempler og demonstrasjoner av mulige løsninger. Dette er prosjektets metodiske og systematiske arbeidsmåte.

Innenfor et case-studie bruker vi imidlertid flere forskningsmetoder. Case-studier gir prosjektet muligheten til å arbeide på en tverrfaglig måte. Prosjektet er, som sagt, ikke delt opp i moduler per fagdisiplin eller per et problem som skal løses, men per temaområde som krever analytiske, samkjørte svar fra teoretikere og praktikere med felles arbeidsområde, med ulike faglige inngangsporter til en vid og krevende problemstilling. Dette gjør således at det er metoden og problemstillingene sammen som driver forskningen og utviklingen på tvers av fagene og på tvers av alle miljøer som deltar i prosjektet.

Når det gjelder gjennomføring av case-studiene, kan mange arbeidsmetoder anvendes. For å forstå problemområdet er det fullt mulig å gjennomføre empirisk datainnsamling gjennom både litteraturstudier, skjemabaserte surveys, intervjuer, dokumentgjennomganger og fokusgrupper.

Konkrete løsninger demonstreres ved hjelp av programvareprototyper, prosesskjemaer eller såkalte ”mock-ups”.

Pågående caser

Comments are closed.