Semicolon prosjektet ble avsluttet våren 2014

Sluttrapporter fra prosjektet


Kort om Semicolon II

Semicolon II er en videreføring av Semicolon I.
Prosjektet fikk bevilgning fra Forskningsrådets VERDIKT-program i slutten av april 2010.
Handshake

Semicolon I omhandlet organisatorisk og semantisk interoperabilitet i og med offentlig
sektor. I Semicolon II utvider vi dette perspektivet til også å omfatte rettslige problemstillinger, politiske føringer og samhandlingsplattformer som for eksempel sosiale nett. Arbeidet med kvantitative og kvalitative målinger av samhandling i offentlig sektor vil videreutvikles.

Semicolon II vil bidra til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor gjennom bedre elektronisk samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer, ved at:

  • ressursene flyttes fra administrasjon til tjenesteyting
  • etater samarbeider om å løse oppgaver til nytte for innbyggere og næringsliv
  • etatene samarbeider for å levere offentlig tjenester av høy kvalitet uten hinder av virksomhetsgrenser og med fullverdig IT-støtte

Prosjektets målsetning

Comments are closed.