Monthly Archives: October 2014

Målbilde offentlig sektor 2025 – Hva må gjøres

10. Samhandlingsarena

MÅLBILDE OFFENTLIG SEKTOR 2025 – HVA MÅ GJØRES?

Samhandlingsarena #10 ble gjennomført 11.Desember 2014 med over 80 påmeldte.

Presentasjoner er linket inn i programmet under.

Norge står ovenfor en ny økonomisk virkelighet. Eldrebølgen og lavere oljeinntekter vil kreve en større endring av både næringsliv, men ikke minst offentlig sektor. Men kriseforståelsen er svak – delvis basert på mangel på kunnskap, men også mangel på forståelse av sammenhengen mellom offentlig og privat sektors betydning for den samlende verdiskapning.

Regjeringen har nylig lagt frem sitt forslag til statsbudsjett som fokuserer på iverksetting av en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som vil sette større krav til offentlig sektor om «mer tjenester til mindre kostnad». Samtidig er kostnadsveksten i offentlig sektor økt mer enn tilsvarende i privat sektor de senere år. Dette statsbudsjettet er ikke noe unntak. Tid for omstilling er nå, og IKT vil være et vesentlig virkemiddel i den prosessen..

På dette seminaret vil vi få presentert og diskutert ulike scenarier for en fremtidig offentlig sektor basert på en endret økonomisk virkelighet. Sentrale spørsmål vil være:

 • Hvordan kan gode og kostnadseffektive offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv bidra til å flytte ressurser fra administrasjon til tjenesteyting?
 • Hvilken betydning har organisering og styring, innovasjon og kunnskapsspredning, for «digitaliseringen» og samhandlingen av offentlig sektor?
 • Hvilken verdig har nærmere samspill mellom privat og offentlig sektor i å utvikle nye samhandlende tjenester i offentlig sektor?
 • Hvilken rolle vil og bør et fremtidig Difi spille i denne sammenheng?

Bakgrunn

Regjeringen har satt i gang et program for digitalisering av offentlig sektor. «Forenkling» er budskapet, og «fange tidstyver» er ett av virkemidlene. Men er dette grunnleggende nok? Og tar det hensyn til de utfordringene Norge som samfunn står ovenfor i årene fremover, og hvor effektivisering av offentlig sektor er helt sentral for den økonomiske vekst og for vår velferd?

Scenario Norge 2025

I følge Perspektivmeldingen fra Regjeringen, SSB og andre rapporter, er norsk økonomi i ferd med å endres: Fra høye oljeinntekter og lave kostnader ved importerte forbruksartikler, vil norsk økonomi måtte tilpasse seg lavere oljeinntekter og høyere priser på forbruksartikler. I tillegg har produktivitetsveksten flatet ut de siste 5 årene, innovasjonstakten har gått ned, og en aldrende befolkning innebærer at kravet til kvalitet og omfang av velferdstjenestene øker, samtidig som produktiv arbeidskraft blir relativt sett mindre.

Konsekvenser for offentlig sektor

Dette har stor betydning for offentlig sektor. Sektoren står for en stadig større andel av brutto nasjonalprodukt, samtidig som produktivitetsveksten er langt lavere enn i privat sektor. Den samlede offentlige gjeld (pensjonsforpliktelser) er større enn oljefondet; kommunesektoren har de siste 6 årene gått med et underskudd på i gjennomsnitt over 5 %; de totale offentlige utgiftene utgjør i dag ca. kr 260 000 pr. innbygger. Det er i dag ca. 11 % av den totale arbeidskraft her i landet som produserer helse og omsorgstjenester; i 2060 vil behovet være 40 %.

Hva må gjøres?

Offentlig sektor som kostnadsfaktor, men også som driver i en omlegging av norsk økonomi, er derfor viktig. Og da er det kanskje viktigere med langsiktige og overordnede grep for Regjeringen i sin «digitalisering» av offentlig sektor. Grunnleggende politiske spørsmål er derfor hvorfor en skal digitalisere: For å kutte kostnader, eller gjøre offentlig sektor til en drivkraft for ny økonomi i samarbeid med privat sektor? Et eksempel: Det offentlige bruker i dag 400 milliarder i offentlige innkjøp; det utgjør halvparten av de offentlige budsjetter (80 000 pr. innbygger), eller ca 15 % av brutto nasjonalprodukt her i landet. Allikevel mener mange at en har en innkjøpsordning som hindrer innovasjon i samspill med leverandørene. Et annet eksempel er mangelen på samordning og deling av informasjon – her vil en aktiv samordningspolitikk spare offentlig sektor for milliarder, samtidig som det gi innbyggere og næringsliv bedre og mer relevante tjenester.

Målbildet offentlig sektor 2025

Statsråd Jan Tore Sanner har klart sagt at staten ikke vil lage «en overordnet generalplan» for IKT. Sektorprinsippet og ministerstyre skal gjelde. Men det en kan skape er et felles målbilde for samtlige etater og forvaltningsnivåer hvor utgangspunktet er nettopp de økte krav og forventninger til offentlig sektor som følger av endringer i økonomien i årene fremover: samordnede tjenester på tvers av sektorer, økt brukermedvirkning i utviklingen av slike tjenester, registersamordning, felles informasjonsforvaltning, større grad av samspill med privat sektor for å drive frem innovative løsninger, etc.

PROGRAM — Møteleder Frode Ettesvoll, More AS

Tid Tema
08:15 – 09:00 Fremmøte og frukt/kaffe/mineralvann
09:00 – 09:10 Innledning om «nye» Samhandlingsarena v/ daglig leder Terje Grimstad, Karde
09:10 – 09:30 Norge i 2015 – en virkelighets- eller elendighetsbeskrivelse? v/siviløkonom og idehistoriker Matilde Fasting, Civita
09:30 – 10:10 Hvordan kan «HelseNorge» møte denne utfordringen? Hva er visjonen for HelseNore 2025? v/ assisterende helsedirektør eHelse Christine Bergland, Helsedirektoratet
10:10 – 10:30 Målbilde for kommunal sektor 2025 – samspillet statlig og kommunal sektor, v/ Innovasjonsdirektør Trude Andresen, KS
10:30 – 10:50 Benstrekk
10:50 – 11:10 Hva er NAVs utfordringer i det fremtidige målbildet for offentlig sektor? Et blikk fra utsiden Ragnvald Sannes Førstelektor, Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI
11:10 – 11:30 Hva kjennetegner den gode digitale tjenesten i 2025? v/ Axel Birkeland, Statens Innkrevingssentral
11:30 – 11:50 Alternative scenarier for offentlig sektor 2025 – Semicolons bidrag, v/ seniorrådgiver Erlend Øverby, Karde
11:50 – 12:30 Lunsj og «networking»
12:30 – 14:30 Paneldebatt. Fasilitator: Arild Haraldsen, NorStelle

  Deltagere:

 • Adm. dir. Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
 • Konstituert dir. Ingelin Killengreen, Difi
 • Direktør næringspolitikk, Hilde Widerøe Wibe, Abelia
 • Viseadm. dir. Heidi Austlid, IKT Norge
 • Styreleder Dataforeningen Cathrine Klouman, CIO Harald A. Møller
Norstella, ny faggruppe for samhandling, endringsledelse, forenkling og tjenestedesign, Styreleder Jon Arve Risan

Om «nye» Samhandlingsarena i regi av Semicolon.no i samarbeid med NorStella, og støttet av Norsk Forskningsråd:

Semicolon.no er en videreføring av det forskningsprosjektet som de siste 6 årene har bidratt til å belyse de utfordringer som offentlig sektor har i forhold til elektronisk samhandling, og å bidra til å overkomme de hindringer en ser, se www.semicolon.no. Et viktig aspekt ved prosjektet har vært å samle tverrfaglige og tverrsektorielle miljøer i en felles møtearena. Det er denne møtearenaen – kalt Samhandlingsarena – som nå videreføres, finansiert av Norges Forskningsråd og NorStella.

NorStella er en uavhengig stiftelse som arbeider for elektronisk samhandling ved bruk av åpne, internasjonale standarder, se www.norstella.no.

Arrangementet har fått arrangementsstøtte fra Norges Forskningsråd

Posted in Nyheter, Samhandlingsarena, Uncategorized | Comments Off on Målbilde offentlig sektor 2025 – Hva må gjøres