Resultater

Informasjonsforvaltning og lenkede åpne data

Semicolon har helt siden starten av prosjektet arbeidet med problemstillinger knyttet til begrepsdefinisjoner, informasjonsforvaltning, utveksling av informasjon og tilgjengeliggjøring av data og informasjon.
I det følgende presenteres noen aktiviteter og resultater.

Resultat-XML
Analyse av metadataarbeid i Skatteetaten
Livssyklusprosess for begrepssystemer
Metoder for metadatakvalitet
SERES-modellering
Åpne data
Utveksling av informasjon mellom offentlige etater

Analyse

Sammenligning av Norske Altinn.no og Svenske Verksamt.se

Verktøy

Oversikt og vurdering av verktøy for arbeide med begreper og ontologier på engelsk.

DIFI

Data og informasjon er kanskje noe av det mest verdifulle vi har i norsk offentlig forvaltning. Allikevel er data og informasjon innelåst i en mengde datasystemer som ikke er koblet sammen. Mange år med desentralisert IT og dupliserende IT utviklingsprosjekter i forskjellige offentlige enheter, med forskjellige tilnærminger til infrastruktur og innkjøp, og mange feilslåtte IT prosjekter, har ført til ett lappeteppe av systemer med økte kostnader og økt risiko for feiling som resultat.

I dette caset ble det utviklet og etablere en modell for elektronisk informasjonsutveksling. Denne modellen gir en grundig og pedagogisk beskrivelse av hvordan to forskjellige etater bør gå frem ved etablering av et system for informasjonsutveksling. Modellen fokusere mest på juridiske, organisatoriske og semantiske utfordringer for å kunne etablere den fysiske informasjonsutvekslingen. I den modell som er utviklet er det ingen føringer for hvordan løsningene implementeres, men kokeboken vil sikre all nødvendig bakgrunnsinformasjon for å etablere en fysisk informasjonsutveksling.

Kokeboken fokuserer i stor grad på samarbeidet og de avtaler og avklaringer som må gjøres mellom to forskjellige etater, for å sikre at informasjon kan deles, og forstås riktig av alle involverte parter.

Kokeboken kan også være nyttig for de etater som ønsker å gjøre informasjon fritt tilgjengelig som åpne lenkede data, eller som åpne registeroppslag.

Mandat

Du kan lese beskrivelsen for hele caset her: Prosjektforslag Difi Semicolon-case Forslag til modell for elektronisk informasjonsutveksling_v1_0

Kokebok for informasjonsutveksling 2.0

Det er produsert en “Kokebok for informasjonsutveksling” dette er et supplement til eksisterende prosjektmetodikker som brukes av den enkelte etat. Til kokeboken hører det en del dokumenter og veiledningsmateriale.

I tillegg er det laget en sluttrapport om caset

Skatt

Linked Closed Data og Linked Open Data

Skatt har mange interne systemer i forskjellige “siloer”, dette er i stor grad informasjonssystemer som brukes internt i skatt sin saksbehandling.
I dette prosjektet ser vi på bruk av Linked Open Data teknologier og prinsipper på lukkede systemer, bak brannmurer, Linked Closed Data.

I dette caset har vi demonstrert at det er mulig å kombinere data fra interne systemer med data fra åpne informasjonsskilder for å berike informasjonen i de internesystemene til skatt. Dette gir saksbehandlere og andre som arbeider med informasjon et mer komplett informasjonsbilde enn hva de greier å vise ved å kun bruke data i de tradisjonelle datavarehusene.

Som eksempel har vi beriket informasjon med åpne datakilder fra Enhetsregisteret (http://data.computas.com/) og børsmeldinger fra Børsen.

Dette caset har demonstrert ovenfor Skattetaten at bruk av lenkede åpne data teknikker også kan brukes på data i lukkede sikre systemer. Vi har også demontrert at det er mulig å kombinere data fra lukkede systemer med data fra åpne kilder, slik at det er mulig å vise frem ett mer komplett informasjonsbilde.

Siden vi i arbeidet med dette caset har jobbet med data som er bak lukkede systemer og å betrakte som sensitive er rapporten kun distribuert internt hos Skatt.

Harmonisering av begreper brukt i forvaltningslover

I dette caset har vi sammen med EDAG prosjektet hos Skatt/SSB/NAV utarbeidet prosesser for hvordan like begreper med forskjellige definisjon i forskjellige forvaltningslover kan harmoniseres eller koordineres.

I prosjektet har også selve prosessen for harmonisering av begreper blitt tilpasset slik at denne også egner seg for harmonisering av begreper som krever en mer formell tilnærming for å kunne harmoniseres.

Disse prosessene vil være til stor hjelp i fremtidige etater som skal delta i EDAG, eller lignende samkjøringer av informasjon på tvers av flere etater og departementale strukturer.

I caset er følgende dokumenter produsert

Comments are closed.