Monthly Archives: August 2013

FAOS-Rapporten 5 år etter – hvor står vi?

8. MØTE I SAMHANDLINGSARENA – SEMICOLON II


Oppsummering fra møtet


Møtet vil finne sted 16. september hos Kommunenes Sentralforbund, Møtesenteret Haakon VIIs gate 9, Oslo.

Vis større kart
(Inngangen er i Ruseløkkveien, tvers overfor Nasjonaltheatret stasjon) Møtet vil finne sted i Auditorium Lindesnes

«Det blir stadig fremhevet at Norge er blant de fremste i digitalisering av samfunnet – både innen privat og offentlig sektor. Det er imidlertid et dilemma at de forventede gevinstene på mange områder uteblir – gevinster i form av bedre tjenester, høyere grad av universelt tilpassede løsninger og bedre utbredelse av elektroniske samhandlingsløsninger for selvbetjening og automatisering. Det er derfor nærliggende å stille seg spørsmålet om hvorledes IKT-investeringene kan gjøres på en annerledes måte, slik at nytteeffektene blir større og slik at hver investert krone gir en høyere gevinst i form av kvalitet og effektivitet. Det er bred enighet om at fellesløsninger og samordning gjennom gjenbruk, flerbruk og standardisering er ett av midlene til å få større effekt av IKT-investeringene.» Innledningen i FAOS-rapporten

FAOS-rapporten – Felles Arkitektur for Offentlig Sektor – ble lagt frem i 2008, og fikk stor oppslutning. Den ble senere et sentralt element i departementenes tildelingsbrev og styringsdialog, hvor en anbefalte at etatene la prinsippene i FAOS-rapporten til grunn ved elektronisk samhandling.

Som sitatet ovenfor viser var FAOS-rapporten ment som en grunnstein i digitaliseringen av Norge. Det kom mange positive høringssvar, bla fra Semicolon og Veritas. Difi videreutviklet dette til forslag om Felleskomponenter. FAOS- rapporten omhandlet i liten grad kommunesektoren. KS tok derfor i 2009 initiativ til å utarbeide en egen «FAOS»-rapport for kommunesektoren som ble hetende Felles Arkitektur Kommunal Sektor) FAKS. Men beskriver FAOS-rapporten egentlig noe arkitektur-arbeid?

ET sentralt punkt som FAOS-rapporten tar opp er kartlegging av årsaker til at elektronisk samhandling ikke har kommet lenger. De peker på følgende årsaker basert på intervjuer med ansatte i ulike etater:

 • Manglende finansiering av tverrsektorielle IT-tiltak – 64%
 • Integrasjon med andres IT-systemer er for kostbart og komplisert – 54%
 • Etatene tar i liten grad hensyn til andres behov ved utvikling av IT-løsninger – 51%
 • Ulike tekniske standarder i grensesnitt, formater etc – 48%
 • Fagsystemene er ikke tilpasset utveksling av informasjon mellom etater -43%
 • Ingen tar ansvar for å samordne datadefinisjoner – 38%
 • Ulike definisjoner i lover og regelverk hindrer felles begrepsbruk -29%
 • Ingen samlet oversikt over datadefinisjoner hos dem det utveksles informasjon med – 28%

I dette Samhandlingsmøtet vil vi sette søkelyset på følgende spørsmål:

 • Hvor utbredt er prinsippene om felles IKT-arkitektur og felleskomponenter blitt?
 • Hva er den praktiske erfaring i konkrete samhandlingsprosjekter?
 • Er «stoppfaktorene» de samme i dag som den gang?

Disse – og flere spørsmål – vil bli tatt opp i innleggene og i den påfølgende debatt.

PROGRAM

Innledende foredrag fra 10 til 12.


Møteleder Frode Ettesvoll, More AS

Lunsj kl 12 – 12.30

Om arrangørene:

Semicolon II er et forskningsprosjekt delvis finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å belyse de utfordringer som offentlig sektor har i forhold til elektronisk samhandling, og å bidra til å overkomme de hindringer en ser, se www.semicolon.no. Et viktig aspekt ved prosjektet er å samle tverrfagige og tverrsektorielle miljøer i en felles møtearena. Prosjektet ledes av Terje Grimstad, Karde.

NorStella er en uavhengig stiftelse som arbeider for elektronisk samhandling ved bruk av åpne, internasjonale standarder, se www.norstella.no

Posted in Nyheter, Samhandlingsarena | Comments Off on FAOS-Rapporten 5 år etter – hvor står vi?

Semicolon Brønnøysund samling

Semicolon arrangerer sin årlige samling i Brønnøysund 21 og 22 August 2013.

I år har vi fått mange ledende personer innen offentlig forvaltning til å fortelle om hvordan de forskjellige lokomotivene kan ta føring i videreutviklingen av offentlig sektor. Det kommer kjente foredragsholdere både fra Stat og Kommune.

Det er mer enn 50 personer påmeldt til seminaret.

Det vil også bli orientert om forskjellige pågående aktiviteter i Semicolon, som kanskje kan bidra til å gjøre offentlig sektor mer effektiv.

Vi har følgende program for samlingen.

Onsdag 21.8.2013

Litt om Semicolon, men mest om IKT-politikk og etatenes rolle for videreutviklingen av den digitale offentlige forvaltningen, både stat og kommune.

10.00-10.30 Ankomst Hildurs, kaffe, forfriskninger
10.30-11.00 Status Semicolon II.

Hovedaktiviteter i 2013

Terje Grimstad, Karde
11.30-12.15 Caset Gevinstrealisering i Altinn

Leif Skiftenes Flak, UiA og Hans Solli-Sæther, BI
12.15-13.15 Lunsj
13.15-14.15 Er statens ikt-utvikling på tross av eller på grunn av serien med ikt-planer?

15 min til spørsmål og diskusjon

Arild Haraldsen
14.15-14.30 Kaffe, mingling og beinstrekk
14.30-15.00 Helsedirektoratet som lokomotiv i digitaliseringen av helse-Norge.

5 min til spørsmål

Kirsten Petersen, Helsedirektoratet
15.00-15.30 Skatt som kravstiller for Altinn og en førende aktør i forhold til utviklingen og videreutviklingen av Altinn

5 min til spørsmål

Arne Thorstensen, Skattedirektoratet
15.30-16.00 DIFI som lokomotiv i digitaliseringen av offentlig sektor

5 min til spørsmål

Kristian Bergem, DIFI
16.00-16.15 Kaffe, mingling og beinstrekk
16.15-16.45 BR som lokomotiv i utvikling av infrastrukturkomponenter for digital samhandling?
Motivasjon og veien videre? Dette kan knyttes opp mot ny strategi for Altinn og SERES..

5 min til spørsmål

Kjersti Lauritzen, Brønnøysundregistrene
16.45-17.15 KommIT som lokomotiv i digitaliseringen av kommune-Norge

5 min til spørsmål

Kirsti Kierulf, Kommit

Torsdag 22.8.2013

Mest om Semicolon caser og arbeid i etatene

09.00-10.00 Utfordringer ved informasjonsforvaltning og bruk av SERES i Skatteetaten
Geir Myrind, Skattedirektoratet
10.00-10.15 Kaffe, mingling og beinstrekk
10.15-10.45 Case: Åpne data i Helsedirektoratet
Jim Yang, Helsedirektoratet
10.45-11.30 Case Skatt: Lenkede lukkede data og lenkede åpne data i tilknytning til aksjonærregisteret i Skatteetaten
Erlend Øverby, Karde
11.30-12.00 Satsing på innovasjon i Asker kommune
Geir Graff, Asker kommune
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Case DIFI: Opplegg for informasjonsutveksling mellom offentlige etater
Per Myrseth, DNV-KEMA
14.00-14.10 Case Skatt: Kort status Harmonisering av regelverk knyttet til EDAG
Erlend Øverby, Karde
14.10-14.30 Inntrykk fra SemTech 2013 i San Fransisco hvor Semicolon hadde foredrag
Per Myrseth, DNV-KEMA
14.30-14.45 Kaffe, mingling og beinstrekk
14.45-15.30 Case BR: Klient for forvaltning av begreper
Erlend Øverby, Karde
15.30-15.45 Semicolon bok
Terje Grimstad, Karde
15.45-16.00 Hva gjør vi etter Semicolon II og avslutning dag 2
Terje Grimstad, Karde
16.00 Møtet slutt og avreise til flyplassen for dem skal dit
Posted in Møter, Nyheter | Comments Off on Semicolon Brønnøysund samling