Monthly Archives: February 2016

Altinns forslag til ny strategi

Altinns forslag til ny strategi

11. Samhandlingsarena

Bakgrunn:

Altinn/Brønnøysundregistrene har nylig lagt frem et forslag til ny strategi. Strategien er ambisiøs. Både ved at den utvider målgruppen til å omfatte kommunesektoren, påtar seg en større rolle som pådriver for digitaliseringen i offentlig sektor, og ved i større grad å åpne plattformen for private IKT- leverandører. I tillegg vil finansieringen av moderniseringen av plattformen være betydelig.

Næringsdepartementet har nå sendt forslaget ut til høring med svarfrist 11. mars 2016.
NorStella inviterer nå alle høringsinstanser (og andre) til et åpent møte hvor en på faglig grunnlag kan drøfte forslaget, og hvilke konsekvenser det vil ha for digitaliseringen av offentlig sektor, Ikke minst for andre etaters strategier, og for private leverandørers samarbeid med Altinn og deres tjenesteeiere.

Møtet vil finne sted hos Statistisk Sentralbyrå i Akersv 26 fredag 5. februar 0900 – 1300. Enkel lunsj serveres.

Møtet blir moderert av Arild Haraldsen

Problemstilling:

Vi har strukturert problemstillingene ved hjelp av de tre begrepene Rolle, Strategi og Forretningsmodell:

Rolle:

beskriver hvilken rolle Altinn skal ha i forhold til både andre etater, og i forhold til private IKT- leverandører.

 •  Bør Altinn kun være register- og informasjonsforvalter, samt som transportstruktur for den offentlige infrastruktur?
 • Skal Altinn innta rollen som sentral aktør for registerhåndtering, informasjonsforvaltning og semantikk for hele den offentlige sektor?
 • Skal Altinn være hele offentlig sektors samhandlingsplattform?
 • Hvilket ambisjonsnivå bør Altinn legge seg på med hensyn til fremtidige behov hos brukerne og
  forvaltningen?
 • Hvordan bør forvaltningen av Altinn innrettes overfor andre offentlige virksomheter slik at det sikres et godt skille mellom Brønnøysundregistrenes roller som forvalter av Altinn-løsningen,
  konsulent ved tjenesteproduksjon og leverandør av IKT-tjenester?
 • Hvordan skal profileringen av merkevaren Altinn utvikles videre? Bør Altinn være et synlig
  merkenavn for sluttbrukerne (privatpersoner og virksomheter) eller være “transparent” og integrert i de offentlige virksomhetenes egne løsninger?

Strategi:

er noe som sier hvilken posisjon en skal ha til “konkurrenter”. I denne sammenheng spesielt forholdet til øvrige felleskomponenter, og i forholdet til private leverandører.

 • Hvordan kan Altinn på en best mulig måte samvirke med andre nasjonale felleskomponenter og IKT-systemer?
 • Altinn er en av flere felleskomponenter. Skal disse ha et felles regime eller fortsatt driftes og utvikles hver for seg? Hvis sentralisert, er det da Altinn, Difi eller SKATE som skal være samordningsinstans?
 • Hvordan skal en unngå parallelle investeringer av infrastruktur og tjenester i det offentlige?
 • Hvordan kan Altinn best mulig stimulere til utvikling og innovasjon sammen med IKT- næringen som en åpen plattform?
 • Hva må til for å tilrettelegge Altinn slik at små og store aktører i IKT-leverandørindustrien skal kunne utvikle egne løsninger for offentlig sektor som bygger på, eller integreres mot, Altinn?
 • Hvilke tjenester skal Altinn selv ha enerett på og utvikle, og hvilke tjenester skal utvikles i det åpne leverandørmarkedet?
 • Hvilken rolle og ambisjon skal Altinn ha som partner for innovasjon i næringslivet?
 • Hvordan kan en eventuell rolle avgrenses slik at den ikke konkurrerer med private utviklere av IKT-løsninger?

Forretningsmodell:

sier noe om hvilken verdi en skal skape for sine kunder.

 • På hvilken måte kan kommunene involveres i Altinns styringsstruktur?
 • Hvilke prioriteringer bør forvaltningen gjøre ved innlemmelse av ny funksjonalitet og nye
  tjenesteeiere eller tjenester?
 • Tendensen går i retning fra skjema til temabaserte tjenester. Hvilket forhold og rolle skal
  dagens tjenesteeiere ha i en slik utvikling?
 • Bør Altinn også være en aktør for det private næringsliv?? Bør Altinn være en konkurrent
  nasjonalt og internasjonalt for private leverandører?
 • Hvilke behov for tjenesteutvikling skal ivaretas og for hvem, i den kommende 5 – års
  perioden?
 • Bør kommunesektoren være en målgruppe for Altinn? I så fall på hvilke områder?

Agenda

Tid Tema
0900 – 0910 Åpning og velkommen ved Terje Grimstad, Semicolon og Jon Arve Risan, NorStella
0910 – 0920 Kortversjonen av strategien ved Cath Holten, Altinn
0930 – 1015 Strategisk tema 1: Rolle
1015 – 1030 Pause
1030 – 1115 Strategisk tema 2: Strategi
1115 – 1200 Lunsj
1230 – 1245 Strategisk tema 3: Forretningsmodell
1245 – 1300 Oppsummering og avslutning

I panelene sitter deltagere fra offentlig sektor, tjenesteeiere, interesseorganisasjonene og privat næringsliv.


Dette arrangementet har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom NorStella og Semicolon ngo med støtte fra Norsk Forskningsråd:

Posted in Aktiviteter, Møter, Nyheter, Samhandlingsarena | Comments Off on Altinns forslag til ny strategi