Monthly Archives: September 2015

Norge vs Sverige

Altinn.no og Verksamt.se

Göran Goldkuhl og Annie Röstlinger fra Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling, Linköpings universitet og
Leif S Flak fra Institutt for informationssystemer, Universitetet i Agder har gjort en sammenligning av den norske og den svenske bedriftsportalen som integrerte tjenestearenaer.

Fra innledningen:
“Sammanfattning: Att förenkla för företag ses som en viktig uppgift för offentlig förvaltning. Sådana förenklingssträvanden realiseras bl.a genom olika digitala lösningar. Exempel på sådana digitala lösningar är nationella företagsportaler där information och tjänster samlas för att underlätta för företag i deras kontakter med myndigheter. Två sådana företagsportaler är den norska Altinn.no och den svenska Verksamt.se. Dessa två företagsportaler har undersökts genom en komparativ studie. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur sådana företagsportaler lyckas realisera strävanden att fungera som integrerade tjänstearenor.”

Hele rapporten kan leses her: Nationella foretagsportaler som integrerade tjänstearenor

Posted in Nyheter, Samfunnsøkonomisk analyse, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Norge vs Sverige

Harmonisering av begreper og regelverk mellom etater

Når forskjellige etater skal starte digitalt samarbeide vil de ofte ha behov for å dele informasjon mellom sine IT systemer.

Når informasjonen skal deles, er det viktig å avklare hvilken informasjon som utveksles mellom systemene.
Mange etater er regelstyrt, begrepene som brukes av etatene vil være definert i de regler og lover som styrer virksomhet.
I Semicolon II prosjektet har vi utarbeidet en veileder som beskriver hvordan begreper skal harmoniseres eller koordineres.

Metoden har tre klare steg som må gjennomføres i kronologisk rekkefølge

  1. Klarlegge hvilke opplysningstyper er relevante for rettigheter og plikter
  2. Koordinere hvilke opplysningstyper som er de samme
  3. Harmonisere opplysningstypene slik at disse blir sammenfallende

Dokumentet kan lastes ned her: Harmonisering av begreper og regelverk

Posted in Caser, Nyheter, Semicolon II, Utveksling av informasjon | Comments Off on Harmonisering av begreper og regelverk mellom etater