Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge?

9. MØTE I SAMHANDLINGSARENA – SEMICOLON II


Oppsummering og presentasjon fra møtet.


Møt: Paul Chaffey, Ingelin Killengren, Lars Peder Brekk og Hans Christian Holte

Semicolon inviterer til ny Samhandlingsarena

Møtet vil finne sted 13. Februar hos Kommunenes Sentralforbund, Møtesenteret Haakon VIIs gate 9, Oslo.

Vis større kart
(Inngangen er i Ruseløkkveien, tvers overfor Nasjonaltheatret stasjon) Møtet vil finne sted i Auditorium Lindesnes

I en kronikk i Computerworld 25. Oktober 2013 sier Vivi Lassen, konstituert direktør i Difi, og Tone Bringedal, avdelingsdirektør for digital forvaltning i Difi følgende:

«Sterkere virkemiddel må settes inn både i linjestyringen i sektorene, og i styringen på tvers som skal gi koordinering og helhet.
Styring i linja skal sikre at offentlige virksomheter utnytter digitalisering. Digitalisering og IKT-utvikling har bare livets rett dersom det bidrar til en virksomhetsutvikling mot billigere og bedre oppgaveløsning….
Nødvendig samordning og helhet er også avgjørende for å utløse gevinstene. Uten styring på tvers vil det lett gjøres dobbeltarbeid, etableres overlappende funksjonalitet, og de digitale tjenestene vil fremstå som lite koordinert og helhetlig for brukerne.»

Både mål og strategier for digitaliseringen har vært på plass lenge. Likevel er det en klar erkjennelse av at dette går for sakte. Gjennomføringskraften må økes sier konstituert direktør i Difi Vivi Lassen i en kronikk i Computerworld. Statssekretær Paul Chaffey sier at det er ikke mangel på planer og utredninger, skap og skuffer er fulle, men det skorter på gjennomføring. Vi spør: hvem har og tar ansvaret, hvem har makt og innflytelse?

I og med at vi har fått ny regjering som legger samordningen av IKT-politikken til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, har man nå mye større muligheter til å få politisk oppmerksomhet og gjennomslag for høyere tempo i digitaliseringen.

Men for å oppnå dette må en se på hvorfor dette beveger seg så sakte.

Riksrevisjonen har ved flere anledninger kritisert at man ikke har nådd sine mål på dette området, men angir også noen årsaker. Difi på sin side har i flere rapporter pekt på at digitaliseringen går for sakte, og angitt flere årsaker til dette. Dette gjelder ikke bare digitaliseringen i den enkelte sektor, men også samhandling på tvers av sektorer, gjenbruk av registerdata på tvers av etater og forvaltningsnivåer, etc. Difi har nettopp nå også dokumentert at informasjonsforvaltningen er for dårlig; i og med at offentlig forvaltning er en viktig produsent av informasjon som anvendes av også privat næringsliv og andre, er dårlig informasjonsforvaltning et alvorlig problem.

Det gis nå flere politiske signaler om at “dette skal bli bedre”:

  • Samordning på tvers av departementer i forhold til samhandlingstjenester, bevilgninger og tildelingsbrev er et av temaene i regjeringserklæringen.
  • Statsråd Jan Tore Sanner har klart gitt uttrykk for at samordningen på etatsledernivå må bli bedre gjennom økt handlingsfrihet for etatsledere, at lederrollen måles ut i fra hva de får til på samordning, at forståelse for IKT som virkemiddel skal være et sentralt kriterium for lederansettelser, etc.
  • Samtidig får nå Difi en gjennomgang av sin rolle som pådriver i dette arbeidet forut for ansettelse av ny permanent IKT-direktør.

Program

Innledende foredrag fra 10 til 12. Møteleder Frode Ettesvoll, More AS

  • Innledning om Semicolon-prosjektet v/prosjektleder Terje Grimstad, Karde
  • Hva er Regjeringens intensjoner med økt vekt på digitalisering av det offentlige Norge v/statssekretær Paul Chaffey
  • Kravet til gjennomføringskraft og konsekvenser for Difi? v/konstituert Difi-direktør Ingelin Killengren
  • Brønnøysundregistrenes rolle i den elektroniske samhandlingen v/adm. dir. Lars Peder Brekk
  • Kravene til digitalisering sett fra Skattedirektoratet v/Skattedirektør Hans Christian Holte

Lunsj kl 12 – 12.30

12.30 – 14.00 Paneldebatt
Fasilitator: Arild Haraldsen, NorStella

Om arrangørene:

Semicolon II er et forskningsprosjekt delvis finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å belyse de utfordringer som offentlig sektor har i forhold til elektronisk samhandling, og å bidra til å overkomme de hindringer en ser, se www.semicolon.no. Et viktig aspekt ved prosjektet er å samle tverrfaglige og tverrsektorielle miljøer i en felles møtearena. Prosjektet ledes av Terje Grimstad, Karde.

NorStella er en uavhengig stiftelse som arbeider for elektronisk samhandling ved bruk av åpne, internasjonale standarder, se www.norstella.no

For påmelding gå til: Norstella sin informasjonsside om møtet.

This entry was posted in Møter, Nyheter, Samhandlingsarena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.