Livssyklusprosess for begrepssystemer

Det eksisterer mye dokumentasjon på terminologi- og begrepsarbeid, både generelt og spesielt. Semicolon har sammenstilt denne dokumentasjonen og udokumenterte erfaringer fra etatene i en helhetlig livssyklus prosess for begrepssystem.

Figuren nedenfor beskriver Semicolons forslag til et begrepssystems livssyklusprosess med tilhørende hovedprosesser. Prosessen er iterativ, ettersom begrepene vil være i konstant endring, noe som illustreres i hovedprosess 4 (Endringshåndtere). Det er primært en forvaltningsorganisasjon som håndterer begrepssystemet i det daglige, men typisk er det en prosjektorganisasjon som arbeider frem den initielle versjonen, og ved større endringer vil det også kunne være nødvendig å opprette en prosjektorganisasjon.

Figur

 

 

 

 

 

 

 

Figur – Begrepssystemets livssyklus

Her følger en kort beskrivelse av de ulike hovedprosessene, mens de blir mer utførlig beskrevet i kapitlene i rapporten:

  1. Utarbeide: Forbered og gjennomfør utvikling og representasjon av begrepssystemet. Valider og verifiser det. Send det eventuelt på høring. En myndighetsrolle tar beslutningen om begrepssystemet skal settes i drift. Deretter blir det versjonert og publisert.
  2. Implementere: Planlegg utrulling, og klargjør for praktisk bruk. Utrulling av begrepssystemet på teknisk-, organisasjons- og bruksnivå, inkludert opplæring.
  3. Forvalte: Drift begrepssystemet teknisk, og håndter det organisatorisk. Realiser gevinster.
  4. Endringshåndtere: Identifiser endringsbehov, anbefal kandidat for endring, og analyser og planlegg endringen. Vurder om det er behov for å etablere et prosjekt for å få gjennomført endringen, eller om forvaltningsorganisasjonen kan håndtere den. Gjennomfør endringen, implementer den, og forvalt det nye begrepssystemet.
  5. Kvalitetssikre: Begrepssystemet bør kvalitetssikres både pro-aktivt, re-aktivt og kontinuerlig under dets livssyklus.

Prosessen er utførlig beskrevet av Vibeke Dalberg, Per Myrseth og Jim Yang i dokumentet: Livssyklusprosess for utarbeidelse og forvaltning av begrepssystemer, februar 2011. Visio begrepsmodell.

Livssyklusprosessen er brukt og evaluert i flere av casene i Semicolon som omhandler begrepsdefinisjoner: Akuttmedisinsk kjede, Enhetsregister, Regnskapsregister.

 

This entry was posted in Resultater. Bookmark the permalink.

Comments are closed.