Møte med Svensk eDelegation

Informasjon om møtet med eDelegationen

Semicolon hadde den 15. og 16. april en todagers workshop med en arbeidsgruppe fra den svenske eDelegationen. eDelegationen arbeider som en pådriver for den elektroniske utviklingen i offentlig sektor i Sverige (http://www.edelegationen.se/). Fra Norge deltok representanter fra Semicolon-prosjektet og ansatte i DIFI, Skattedirektoratet og SSB. Fra Sverige deltok ansatte i Skatteverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen og Bolagsverket.

Bilde fra møte med Svensk eDelegation. Vi ser personer rundt et bord, og en som foreleser ved lerretet
Møte med Sveriges eDelegation

Hensikten med workshopen var å komme fra til et felles målbilde om hva som er nødvendig av funksjonalitet i det kjørende maskineriet i offentlig sektor dersom visjonen om en digital offentlig sektor skal nås på en kostnadseffektiv måte. Visjonene er nedskrevet i de respektive lands digitaliseringsstrategier.

Visjonen er i Norge beskrevet i regjeringens digitaliseringsprogram «På nett med innbyggerne» og i Stortingsmelding 23 (2012-2013) «Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskaping».

Visjonen i Sverige er digitaliseringsstrategien beskrevet i «Med medborgaren i centrum. Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning». I Sverige hetere den digitale agenden «It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige».

Workshopen presenterte utfordringer fra begge land, og var spesielt rettet inn mot håndtering av informasjon.
Vi ble enige om å fortsette samarbeidet og ta utgangpunkt i livssituasjonsprosesser. Slike prosesser kan f.eks være «Nytt barn» med alle berøringspunkter innbyggerne har med offentlig sektor i den anledning. Alt fra graviditetskontroller, helsestasjonsundersøkelser, pappaperm, barnehage osv. Et annet eksempel er å starte ny virksomhet, et tredje eksempel er å hjelpe utlendinger med immigrering.
Slike prosesser setter krav til den underliggende infrastruktur samt at en beskrivelse av slike prosesser vil gjøre det enklere for innbyggerne å forstå hvilke fordeler en digital offentlig sektor kan medføre.

This entry was posted in Aktiviteter, Møter, Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.