Category Archives: Samhandlingsarena

Møte nr. 1

Hva bør oppgaven være?

På det første møtet ble det diskutert hva samhandlingsarenaen skal gå ut på.
Hva bør oppgaven og aktivitetene være? Hvilke miljøer bør delta?

Samhandlingsarenaen skal være:

  • En felles arena for diskusjon og erfaringsutveksling fra miljøer (offentlig og privat) som arbeider
 med elektronisk samhandling. Diskusjonen skal ha fokus på juridiske, styringsmessige og organisatoriske
 problemstillinger og utfordringer, og ikke primært teknologi.
  • En “testarena” for de prosjekter som inngår i Semicolon-samarbeidet. Casene skal belyse aktuelle problemstillinger, og bidra til videreutvikling av 
disse prosjektene.
  • En pådriver overfor offentlig sektor for å få til elektronisk samhandling. 
En slik arena, bestående av tverrfaglige og kompetente miljøer som ikke er knyttet opp til den enkelte etat,
 vil ha større mulighet for nøytral og faglig påvirkning enn enkeltetater.

Referat fra møte nr. 1

Foredrag:

1. Jim Yang: Semicolon i Shanghai og Beijing
2. Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen: IT-styring i departementene:
Hvorfor er forskjellene så store og bør dette samordnes sterkere? 

3. Boris Schürmann: Modernisering av folkeregisteret

Posted in Samhandlingsarena | Comments Off on Møte nr. 1

Samhandlingsarena

Et av delmålene i Semicolon ll er å etablere en samhandlingsarena. Hensikten er å samle ledere og fagpersoner fra alle forvaltningsnivåer, både stat og kommune, samt nøkkelpersoner fra næringsliv og akademia, til diskusjon rundt hvordan vi kan forbedre elektronisk samhandling i offentlig sektor.

Samhandlingsarenaen skal:

  • Samle interessenter blant deltagende partnere og andre “stakeholders” i privat næringsliv og akademia.
  • Være en arbeidsgruppe som belyser og gir tilbakemeldinger på hverandres initiativer.
  • Omfatte tekniske, semantiske, juridiske og politiske problemstillinger.
  • Ha en fasilitatorrolle.

Les hele mandatet.

I prosjektet er det gjennomført seks samhandlingsarena-møter.

 

Posted in Samhandlingsarena | Comments Off on Samhandlingsarena