FAOS-Rapporten 5 år etter – hvor står vi?

8. MØTE I SAMHANDLINGSARENA – SEMICOLON II


Oppsummering fra møtet


Møtet vil finne sted 16. september hos Kommunenes Sentralforbund, Møtesenteret Haakon VIIs gate 9, Oslo.

Vis større kart
(Inngangen er i Ruseløkkveien, tvers overfor Nasjonaltheatret stasjon) Møtet vil finne sted i Auditorium Lindesnes

«Det blir stadig fremhevet at Norge er blant de fremste i digitalisering av samfunnet – både innen privat og offentlig sektor. Det er imidlertid et dilemma at de forventede gevinstene på mange områder uteblir – gevinster i form av bedre tjenester, høyere grad av universelt tilpassede løsninger og bedre utbredelse av elektroniske samhandlingsløsninger for selvbetjening og automatisering. Det er derfor nærliggende å stille seg spørsmålet om hvorledes IKT-investeringene kan gjøres på en annerledes måte, slik at nytteeffektene blir større og slik at hver investert krone gir en høyere gevinst i form av kvalitet og effektivitet. Det er bred enighet om at fellesløsninger og samordning gjennom gjenbruk, flerbruk og standardisering er ett av midlene til å få større effekt av IKT-investeringene.» Innledningen i FAOS-rapporten

FAOS-rapporten – Felles Arkitektur for Offentlig Sektor – ble lagt frem i 2008, og fikk stor oppslutning. Den ble senere et sentralt element i departementenes tildelingsbrev og styringsdialog, hvor en anbefalte at etatene la prinsippene i FAOS-rapporten til grunn ved elektronisk samhandling.

Som sitatet ovenfor viser var FAOS-rapporten ment som en grunnstein i digitaliseringen av Norge. Det kom mange positive høringssvar, bla fra Semicolon og Veritas. Difi videreutviklet dette til forslag om Felleskomponenter. FAOS- rapporten omhandlet i liten grad kommunesektoren. KS tok derfor i 2009 initiativ til å utarbeide en egen «FAOS»-rapport for kommunesektoren som ble hetende Felles Arkitektur Kommunal Sektor) FAKS. Men beskriver FAOS-rapporten egentlig noe arkitektur-arbeid?

ET sentralt punkt som FAOS-rapporten tar opp er kartlegging av årsaker til at elektronisk samhandling ikke har kommet lenger. De peker på følgende årsaker basert på intervjuer med ansatte i ulike etater:

 • Manglende finansiering av tverrsektorielle IT-tiltak – 64%
 • Integrasjon med andres IT-systemer er for kostbart og komplisert – 54%
 • Etatene tar i liten grad hensyn til andres behov ved utvikling av IT-løsninger – 51%
 • Ulike tekniske standarder i grensesnitt, formater etc – 48%
 • Fagsystemene er ikke tilpasset utveksling av informasjon mellom etater -43%
 • Ingen tar ansvar for å samordne datadefinisjoner – 38%
 • Ulike definisjoner i lover og regelverk hindrer felles begrepsbruk -29%
 • Ingen samlet oversikt over datadefinisjoner hos dem det utveksles informasjon med – 28%

I dette Samhandlingsmøtet vil vi sette søkelyset på følgende spørsmål:

 • Hvor utbredt er prinsippene om felles IKT-arkitektur og felleskomponenter blitt?
 • Hva er den praktiske erfaring i konkrete samhandlingsprosjekter?
 • Er «stoppfaktorene» de samme i dag som den gang?

Disse – og flere spørsmål – vil bli tatt opp i innleggene og i den påfølgende debatt.

PROGRAM

Innledende foredrag fra 10 til 12.


Møteleder Frode Ettesvoll, More AS

Lunsj kl 12 – 12.30

Om arrangørene:

Semicolon II er et forskningsprosjekt delvis finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å belyse de utfordringer som offentlig sektor har i forhold til elektronisk samhandling, og å bidra til å overkomme de hindringer en ser, se www.semicolon.no. Et viktig aspekt ved prosjektet er å samle tverrfagige og tverrsektorielle miljøer i en felles møtearena. Prosjektet ledes av Terje Grimstad, Karde.

NorStella er en uavhengig stiftelse som arbeider for elektronisk samhandling ved bruk av åpne, internasjonale standarder, se www.norstella.no

This entry was posted in Nyheter, Samhandlingsarena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.