Møte nr. 2

Nasjonal metadatastrategi

Difi har nylig laget et utkast til en nasjonal metadatastrategi i samarbeid med flere etater. Målet med møte nr. 2 i samhandlingsarenaen var å gi konstruktive innspill i denne prosessen. De 
viktigste problemområdene som kom frem var disse:

Strategi: Hvilke elementer skal en bygge strategien på? Top-down eller bottom up; store fellesløsninger
eller gradvis tilnærming, samarbeid etter behov, sektorvis koordinering eller nasjonal koordinering? I 
hvilken grad adresserer utkastet til strategi disse veivalgene?

Dilemmaer: På den ene side har offentlig forvaltning et behov for effektivisering, også på tvers av sektorer. På den annen side møter en lovgivers behov for vaghet og skjønn i sine lover. Et annet dilemma knytter seg 
til holdninger og maktstrukturer mellom etatene.

Forankring: Metadata er et komplekst og vanskelig område. Forankring både innad i egen etat, oppad til
ledelse i egen etat, og mellom etater er derfor enda viktigere i denne type prosjekter enn i vanlige IT-systemer. 
I tillegg kommer spørsmålet om hvem som skal være prosessdriver – egen etat eller den etat som trenger
dataene i sin tjenesteyting?

Koordinatorrolle: Utkastet til nasjonal metadatastrategi inneholder som sitt viktigste komponent etablering
 av en nasjonal metadatakoordinator. Spørsmålene var hvilken rolle, ansvar og funksjon en slik koordinator
 skal ha, og hvordan den skal samspille med de øvrige etatsmessige miljøene innen samme område.

Referat fra møte nr. 2

Foredrag:

Agenda

  1. Terje Grimstad: Semicolon Samhandlingsarena, møte nr 2
  2. Dag Wiese Schartum: Hva bør en metadatastrategi inneholde?
  3. Geir Myrind: Hvordan – prosess for utvikling og forvaltning av metadata
  4. Elisabeth Sunde: Nasjonale Metadata – ansvar, rolle, mandat
  5. Torgeir Jonvik: En nasjonal metadatastrategi: Hvorfor?
This entry was posted in Samhandlingsarena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.