Resultat-XML

Mange kommuner har etablert skjemaløsning på nett, men løsningene er i liten grad basert på integrasjon med sak/arkiv- og fagsystemer. KS (Kommunesektorens organisasjon) har etablert et standardiseringsråd for å forvalte og utvikle standarder med betydning for kommunal sektor. Et av de viktigste områdene for standardisering gjelder grensesnitt for integrasjon mellom ulike IKT-løsninger innenfor kommunal sektor. Disse grensesnittene ønsker KS å utvikle i samarbeid med pilotkommuner og leverandører av løsninger for et utvalg tjenester.

KS har gjennom prosjektet «Kommunale tjenester på nett» aktivt arbeidet for å oppnå integrasjon basert på åpne standarder for deltakerkommunene. Etter initiativ fra flere av leverandørene som deltok i prosjektet, etablerte KS et prosjekt med sikte på å utvikle en standard for integrasjon mellom IKT-systemer i kommunesektoren (KS Resultat XML). Begrepet «standard» har her betydningen «kommunal anbefaling» eller «kommunal forvaltningsstandard».

Prosjektet fikk prosjektstøtte fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), i tillegg til at deltakerne i prosjektet har bidratt med betydelig egeninnsats. Våren 2008 ble også prosjektet innlemmet som case i Semicolon-prosjektet.

Standardisering av datafangst mellom skjermdialog-, sak/arkiv- og fagsystemer involverer potensielt mer enn 200 tjenester, fordelt på alle kommunale tjenesteområder. Prosjektet hadde som ambisjon å gjennomføre valgt standardiseringsmetodikk for 3 prioriterte kommunale tjenester, valgt ut i fra effektiviseringspotensial, utbredelse og mulighet for gjenbruk av design. Disse tjenestene er:

  1. Søknad om barnehageplass
  2. Søknad om SFO-plass
  3. Innmelding i 1. klasse

På grunn av at tildelte midler ble mindre enn omsøkt, ble ambisjonsnivået senket. Tjenesten ”Inn­melding i 1. Klasse” ble dermed utelatt. Antall deltakende pilotkommuner ble også redusert fra 3 til 2.

Metodikken er imidlertid utviklet så generisk at den kan gjenbrukes på andre tjenester, samt unngå leverandørbindinger knyttet til integrasjon.

Følgende dokumenter ble utarbeidet.

This entry was posted in Resultater. Bookmark the permalink.

Comments are closed.