Organisatorisk samhandling

Semicolon I-prosjektet utarbeidet en modenhetsmodell for samhandling i offentlig forvaltning, og analyserte organisatoriske barrierer for samhandling på tvers. Disse analytiske rammeverkene legger til rette for læring, erfaringsoverføring og videreutvikling. Det antas at samarbeidende etater skaper mer nytteverdi når arbeidsprosesser er samordnet, kunnskap deles, verdiskapningen er felles og også strategier er samordnet. Det skal jøres bestrebelser for å finne ut hvilket modenhetsnivå en etat befinner seg på og hvor høyt nivå etaten bør sikte etter. Det skal gjøres bestrebelser for forberedende arbeid for et kvantitativt instrument for måling av organisatorisk samhandling og for å utforme tiltaksliste/-modell og virksomhetsspesifikke anbefalinger.

This entry was posted in Fagområder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.