Category Archives: Fagområder

Fremtidens Altinn

Semicolon fikk en grundig gjennomgang av hvilke planer som ligger for videreutviklingen av Altinn.

Vi fikk en god innføring i hvilke tanker som ligger bak videreutviklingen av nye tjenester i Altinn. Vi tror dette vil være med på å trygge Altinn som en viktig felles ressurs for økt effektivitet og samhandling i offentlig sektor.

Hva som ble presenter kan du se her:

Posted in Aktiviteter, Fagområder, Nyheter | Tagged | Comments Off on Fremtidens Altinn

Organisatorisk samhandling

Semicolon I-prosjektet utarbeidet en modenhetsmodell for samhandling i offentlig forvaltning, og analyserte organisatoriske barrierer for samhandling på tvers. Disse analytiske rammeverkene legger til rette for læring, erfaringsoverføring og videreutvikling. Det antas at samarbeidende etater skaper mer nytteverdi når arbeidsprosesser er … Continue reading

More Galleries | Comments Off on Organisatorisk samhandling

Måleindikatorer, målinger og gevinstrealisering

Måleindikatorer og målinger: For prosjekter som går på tvers av flere virksomheter er det utfordrende å beregne samfunnsøkonomiske virkninger. Et kjernespørsmål er om det er mulig å isolere det samfunnsøkonomiske
 bidraget en enkelt løsningskomponent representerer i forholdet til en samlet felles … Continue reading

More Galleries | Comments Off on Måleindikatorer, målinger og gevinstrealisering

Jus

This gallery contains 2 photos.

I Semicolon II vil noen utfordringer ha stort innslag av jus. Det er særlig grunn til å peke på tre ulike lag av rettslige problemstillinger: Jus som ramme: Juridiske hindre mot og tilrettelegging for interoperabilitet må bl.a. vurderes ut i fra jussen … Continue reading

More Galleries | Comments Off on Jus

Samhandlingsplattformer

Erfaringer fra de siste års forsøk på å etablere en felles teknologiplattform for samhandling i en vid forstand, har konkludert med at kun en plattform ikke er mulig, eller ønskelig, men at man i stedet vil ønske å få til … Continue reading

More Galleries | Comments Off on Samhandlingsplattformer

Semantisk samhandling

Semicolon II ønsker å undersøke hvordan tingenes internett, supplert med metadata/begrepsmodeller fra de enkelte etatene, kan utnyttes i offentlig forvaltning, for å skape bedre informasjonsflyt på tvers av etater, øke gjenbrukbarheten av data, og bedre serviceytelsen overfor samfunnet forøvrig.  

More Galleries | Comments Off on Semantisk samhandling

Politikkutforming

This gallery contains 1 photo.

Økende forventninger fra innbyggerne krever en godt organisert, styrt og samordnet offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Økt samhandling mellom ulike aktører innen offentlig sektor vil være påkrevet for å sikre god ressursutnyttelse. I Semicolon II vil det bli lagt vekt på … Continue reading

More Galleries | Comments Off on Politikkutforming

Fagområder

Semicolon II er et tverrfaglig prosjekt som opererer innen følgende fagområder: Politikkutforming Semantisk samhandling Samhandlingsplattformer Jus Måleindikatorer, målinger og gevinstrealisering Organisatorisk samhandling

More Galleries | Comments Off on Fagområder