Måleindikatorer, målinger og gevinstrealisering

Måleindikatorer og målinger: For prosjekter som går på tvers av flere virksomheter er det utfordrende å beregne samfunnsøkonomiske virkninger. Et kjernespørsmål er om det er mulig å isolere det samfunnsøkonomiske
 bidraget en enkelt løsningskomponent representerer i forholdet til en samlet felles IKT-arkitektur, særlig
 når det flere løsningskomponenter med i bildet.

Gevinstrealisering: Hvilke måleindikatorer og metoder kan man benytte til å vurdere tilstanden før et tiltak implementeres og videre følge opp at nytteverdien av tiltaket realiseres i neste omgang?

Governance og porteføljestyring: Det mangler en helhetlig forvaltning og styring av den samlede porteføljen med IKT-initiativer når det kommer til en samlet forståelse av kost/nytte og gevinstrealisering. Det er et behov for å diskutere felles porteføljestyring og governance for samhandlingsprosjekter for offentlig forvaltning.

This entry was posted in Fagområder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.