DIFI case: Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

Data og informasjon er kanskje noe av det mest verdifulle vi har i norsk offentlig forvaltning. Allikevel er data og informasjon innelåst i en mengde datasystemer som ikke er koblet sammen. Mange år med desentralisert IT og dupliserende IT utviklingsprosjekter i forskjellige offentlige enheter, med forskjellige tilnærminger til infrastruktur og innkjøp, og mange feilslåtte IT prosjekter, har ført til ett lappeteppe av systemer med økte kostnader og økt risiko for feiling som resultat.

I dette caset er målet å utvikle og etablere en modell for elektronisk informasjonsutveksling. Denne modellen vil på en grundig og pedagogisk måte beskrive hvordan to forskjellige etater bør gå frem ved etablering av et system for informasjonsutveksling. Den modell som utvikles vil i hovedsak fokusere på juridiske, organisatoriske og semantiske utfordringer for å kunne etablere den fysiske informasjonsutvekslingen. I den modell som utviksles vil det ikke legges føringer for hvordan løsningene implementeres, men modellen vil drive frem all nødvendig bakgrunnsinformasjon for å etablere en fysisk informasjonsutveksling.

Modellen fokuserer i stor grad på samarbeidet og de avtaler og avklaringer som må gjøres mellom to forskjellige etater, for å sikre at informasjon kan deles, og forstås riktig av alle involverte parter.

Modellen som utvikles for informasjonsutveksling gjelder hvor to eller flere etater har identifisert et behov for å dele informasjon mellom sine informasjonssystemer. Modellen kan også være nyttig for de etater som ønsker å gjøre informasjon fritt tilgjengelig som åpne lenkede data, eller som åpne registeroppslag.

Mandat

Du kan lese beskrivelsen for hele caset her: Prosjektforslag Difi Semicolon-case Forslag til modell for elektronisk informasjonsutveksling_v1_0

Følgende dokumenter er sluttresultat av dette caset:

I dette caset er det produsert en “Kokebok for informasjonsutveksling” dette er et supplement til eksisterende prosjektmetodikker som brukes av den enkelte etat. Til kokeboken hører det en del dokumenter og veiledningsmateriale.

I tillegg er det laget en sluttrapport om caset

This entry was posted in Caser, Pågående caser. Bookmark the permalink.

Comments are closed.