Jus

I Semicolon II vil noen utfordringer ha stort innslag av jus. JusDet er særlig grunn til å peke på tre ulike lag av rettslige problemstillinger:

Jus som ramme: Juridiske hindre mot og tilrettelegging for interoperabilitet må bl.a. vurderes ut i fra jussen selv.
Jus som innhold: Ulike former for begrepsdefinisjoner, bestemmelser som skal fremme personvern og rettssikkerhet, og lovbestemmelser om organisering og arbeidsdeling, er noen eksempler.
Jus i kontekst: Juridiske spørsmål må også ses i en politisk og teknisk-administrativ
sammenheng: Er interoperabilitet et prioritert politisk mål? I hvilken grad har
lovutredere tilgang på metodikk og verktøy?

This entry was posted in Fagområder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.