Møte nr. 6

Samhandling i helsesektoren – hva er erfaringene og hvor ligger mulighetene?    

Samhandlingsreformen trådte i kraft 1.januar, 2013. Reformen byr på store utfordringer av teknologisk, strukturelle og holdningsmessig karakter. Tidligere erfaringer har vist at det byr på store problemer å få til samhandling innenfor helsesektoren, ikke minst teknologisk. Vi kan i media lese om flere mislykkede IKT-prosjekter i helsevesenet. Felles for disse prosjektene er manglende samhandling, noe som ikke bare er et teknologisk problem, men som berører organisatoriske og kulturelle problemstillinger så vel som profesjonskamp.

Fremtidens omsorgsbehov vil imidlertid tvinge frem en mer effektiv drift av offentlig sektor, med mer tverrfaglig samarbeid enn tidligere. Samhandlingsreformen har som målsetning å få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen, samle spesialiserte fagmiljøer, og å oppnå bedre samarbeid og arbeidsdeling mellom sykehus.

På møte nr. 6 i samhandlingsarenaen ble det belyst ulike problemstillinger relatert til gjennomføringen av Samhandlingsreformen, særlig forholdet mellom teknologi, ledelse, struktur og kultur/holdninger. Kan en vei videre i Semicolon-prosjektet være å skape en felles kunnskapsutviklingsarena som samler tverrfaglige og tverrsektorielle miljøer på tvers av forvaltningsnivåer?

Referat fra møte nr. 6

Agenda

Foredrag:

  1. Frode Ettesvoll: Semicolon Samhandlingsarena, møte nr 6
  2. Bjørn Astad: Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren
  3. Kåre Hagen: Hvorfor innovasjon? i verdens beste land å bo i…
  4. Ragnvald Sannes: Hvorfor er det så vanskelig å lykkes med IKT-prosjekter i helsesektoren? Teknologiperspektivet
  5. Rune Fensli: Samhandling i helsesektoren. Gjennomføringsperspektivet
  6. Pål Snare: Effektivisering av poliklinisk drift i spesialisthelsetjenesten
This entry was posted in Samhandlingsarena. Bookmark the permalink.

Comments are closed.