Monthly Archives: February 2013

Resultat-XML

Mange kommuner har etablert skjemaløsning på nett, men løsningene er i liten grad basert på integrasjon med sak/arkiv- og fagsystemer. KS (Kommunesektorens organisasjon) har etablert et standardiseringsråd for å forvalte og utvikle standarder med betydning for kommunal sektor. Et av de viktigste områdene for standardisering gjelder grensesnitt for integrasjon mellom ulike IKT-løsninger innenfor kommunal sektor. Disse grensesnittene ønsker KS å utvikle i samarbeid med pilotkommuner og leverandører av løsninger for et utvalg tjenester.

KS har gjennom prosjektet «Kommunale tjenester på nett» aktivt arbeidet for å oppnå integrasjon basert på åpne standarder for deltakerkommunene. Etter initiativ fra flere av leverandørene som deltok i prosjektet, etablerte KS et prosjekt med sikte på å utvikle en standard for integrasjon mellom IKT-systemer i kommunesektoren (KS Resultat XML). Begrepet «standard» har her betydningen «kommunal anbefaling» eller «kommunal forvaltningsstandard».

Prosjektet fikk prosjektstøtte fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), i tillegg til at deltakerne i prosjektet har bidratt med betydelig egeninnsats. Våren 2008 ble også prosjektet innlemmet som case i Semicolon-prosjektet.

Standardisering av datafangst mellom skjermdialog-, sak/arkiv- og fagsystemer involverer potensielt mer enn 200 tjenester, fordelt på alle kommunale tjenesteområder. Prosjektet hadde som ambisjon å gjennomføre valgt standardiseringsmetodikk for 3 prioriterte kommunale tjenester, valgt ut i fra effektiviseringspotensial, utbredelse og mulighet for gjenbruk av design. Disse tjenestene er:

  1. Søknad om barnehageplass
  2. Søknad om SFO-plass
  3. Innmelding i 1. klasse

På grunn av at tildelte midler ble mindre enn omsøkt, ble ambisjonsnivået senket. Tjenesten ”Inn­melding i 1. Klasse” ble dermed utelatt. Antall deltakende pilotkommuner ble også redusert fra 3 til 2.

Metodikken er imidlertid utviklet så generisk at den kan gjenbrukes på andre tjenester, samt unngå leverandørbindinger knyttet til integrasjon.

Følgende dokumenter ble utarbeidet.

Posted in Resultater | Comments Off on Resultat-XML

Resultater

Informasjonsforvaltning og lenkede åpne data

Semicolon har helt siden starten av prosjektet arbeidet med problemstillinger knyttet til begrepsdefinisjoner, informasjonsforvaltning, utveksling av informasjon og tilgjengeliggjøring av data og informasjon.
I det følgende presenteres noen aktiviteter og resultater.

Resultat-XML
Analyse av metadataarbeid i Skatteetaten
Livssyklusprosess for begrepssystemer
Metoder for metadatakvalitet
SERES-modellering
Åpne data
Utveksling av informasjon mellom offentlige etater

 

Posted in Resultater | Comments Off on Resultater

Case: Helsedirektoratet

Åpne data i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

I dette caset ønsker vi å se på muligheten for å gjøre helsedata tilgjengelig via sertifiserte tredjepartsløsninger. Hva kreves juridisk og teknisk for at dette skal kunne gjennomføres. Hvordan skal en tredjepartsløsning sertifiseres og etter hvilke kriterier.

I caset skal vi også undersøke muligheter for å gjøre aggregert helse statistikk, kvalitetsindikatorer og metadata tilgjengelig som offentlige åpne data.

Hele casebeskrivelsen kan leses her

Posted in Pågående caser | Comments Off on Case: Helsedirektoratet

Case: Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene og klient for begreper

En av målene med dette caset er å lage en demonstrator klient som viser hvordan DIFI sin begrepsstandard kan brukes opp mot SERES.

I dette caset ønsker vi også å demonstrere viktigheten av gode metadata for de etater som enda ikke har inngående erfaring med metadata. Forvaltning av begreper blir stadig viktigere på mange nivåer i norsk offentlighet, det er behov for verktøystøtte for begreper brukt i lovverk, i beskrivelse av systemer, i beskrivelse av informasjonsmodeller, og i faktisk implementering av IT systemer som understøtter forvaltningens virksomhet.

I dette caset vil vi også samle inn use cases som beskriver ønsket bruk av en klient hos mange av aktørene som arbeider med begreper.

Beskrivelse av hele caset kan leses her

Posted in Pågående caser | Comments Off on Case: Brønnøysundregistrene

DIFI case: Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

Data og informasjon er kanskje noe av det mest verdifulle vi har i norsk offentlig forvaltning. Allikevel er data og informasjon innelåst i en mengde datasystemer som ikke er koblet sammen. Mange år med desentralisert IT og dupliserende IT utviklingsprosjekter i forskjellige offentlige enheter, med forskjellige tilnærminger til infrastruktur og innkjøp, og mange feilslåtte IT prosjekter, har ført til ett lappeteppe av systemer med økte kostnader og økt risiko for feiling som resultat.

I dette caset er målet å utvikle og etablere en modell for elektronisk informasjonsutveksling. Denne modellen vil på en grundig og pedagogisk måte beskrive hvordan to forskjellige etater bør gå frem ved etablering av et system for informasjonsutveksling. Den modell som utvikles vil i hovedsak fokusere på juridiske, organisatoriske og semantiske utfordringer for å kunne etablere den fysiske informasjonsutvekslingen. I den modell som utviksles vil det ikke legges føringer for hvordan løsningene implementeres, men modellen vil drive frem all nødvendig bakgrunnsinformasjon for å etablere en fysisk informasjonsutveksling.

Modellen fokuserer i stor grad på samarbeidet og de avtaler og avklaringer som må gjøres mellom to forskjellige etater, for å sikre at informasjon kan deles, og forstås riktig av alle involverte parter.

Modellen som utvikles for informasjonsutveksling gjelder hvor to eller flere etater har identifisert et behov for å dele informasjon mellom sine informasjonssystemer. Modellen kan også være nyttig for de etater som ønsker å gjøre informasjon fritt tilgjengelig som åpne lenkede data, eller som åpne registeroppslag.

Mandat

Du kan lese beskrivelsen for hele caset her: Prosjektforslag Difi Semicolon-case Forslag til modell for elektronisk informasjonsutveksling_v1_0

Følgende dokumenter er sluttresultat av dette caset:

I dette caset er det produsert en “Kokebok for informasjonsutveksling” dette er et supplement til eksisterende prosjektmetodikker som brukes av den enkelte etat. Til kokeboken hører det en del dokumenter og veiledningsmateriale.

I tillegg er det laget en sluttrapport om caset

Posted in Caser, Pågående caser | Comments Off on DIFI case: Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

Case: Skatt

Skatt LCD/LOD

Linked Closed Data og Linked Open Data

Skatt har mange interne systemer i forskjellige “siloer”, dette er i stor grad informasjonssystemer som brukes internt i skatt sin saksbehandling.
I dette prosjektet ser vi på bruk av Linked Open Data teknologier og prinsipper på lukkede systemer, bak brannmurer, Linked Closed Data. Målet er å demonstrere nytten av å bruke semantiske teknologier på informasjonssystemer innen lukkede miljøer.
Vi ønsker også å vise muligheter ved å kombinere informasjon fra åpne kilder som Enhetsregisteret til Brønnøysund, med informasjon fra de lukkede systemene, og undersøke hvilke krav som må settes til sikkerhet og konfigurering av systemene for å sikre at skatt sine systemer fortsatt er sikre.

Eksempel på en system skisse kan være som følger:

Linked Closed Data og Linked Open Data arkitekturskisse
Linked Closed Data og Linked Open Data arkitekturskisse

Hele casebeskrivelsen kan leses her

Posted in Pågående caser | Comments Off on Case: Skatt

Arbeidsmåte

I Semicolon II brukes caser for å integrere teori og praksis innen de ulike fagområdene. Utgangspunktet for et case kan være en konkret situasjon, prosess, system eller tjeneste innen offentlig forvaltning som gir anledning til å fordype seg i relevante problemstillinger.

Case-studier gir prosjektet mulighet til å drive med både grunnleggende analyser i tillegg til konkrete eksempler og demonstrasjoner av mulige løsninger. Dette er prosjektets metodiske og systematiske arbeidsmåte.

Innenfor et case-studie bruker vi imidlertid flere forskningsmetoder. Case-studier gir prosjektet muligheten til å arbeide på en tverrfaglig måte. Prosjektet er, som sagt, ikke delt opp i moduler per fagdisiplin eller per et problem som skal løses, men per temaområde som krever analytiske, samkjørte svar fra teoretikere og praktikere med felles arbeidsområde, med ulike faglige inngangsporter til en vid og krevende problemstilling. Dette gjør således at det er metoden og problemstillingene sammen som driver forskningen og utviklingen på tvers av fagene og på tvers av alle miljøer som deltar i prosjektet.

Når det gjelder gjennomføring av case-studiene, kan mange arbeidsmetoder anvendes. For å forstå problemområdet er det fullt mulig å gjennomføre empirisk datainnsamling gjennom både litteraturstudier, skjemabaserte surveys, intervjuer, dokumentgjennomganger og fokusgrupper.

Konkrete løsninger demonstreres ved hjelp av programvareprototyper, prosesskjemaer eller såkalte ”mock-ups”.

Avsluttede caser

Posted in Arbeidsmåte | Comments Off on Arbeidsmåte

Organisatorisk samhandling

Semicolon I-prosjektet utarbeidet en modenhetsmodell for samhandling i offentlig forvaltning, og analyserte organisatoriske barrierer for samhandling på tvers. Disse analytiske rammeverkene legger til rette for læring, erfaringsoverføring og videreutvikling. Det antas at samarbeidende etater skaper mer nytteverdi når arbeidsprosesser er … Continue reading

More Galleries | Comments Off on Organisatorisk samhandling